หน้าแรก >กิจกรรม > จัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสาร กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :23/08/2566
จัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสาร กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน
     วันที่ 16 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 ดำเนินการจัดอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสาร กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง จังหวัดระยอง โดยมีนายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ การอบรมฝึกซ้อมแผนสื่อสารฯ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ทั้งก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ประกอบด้วย สำนักงาน กสทช. ส่วนกลาง สำนักงาน กสทช. ในส่วนภูมิภาค ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สมาคมวิทยุสมัครเล่น และวิทยุภาคประชาชน(สมาคม/มูลนิธิ/ซีบี245)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนบุคลากรและรถสื่อสารจากสำนักงาน กสทช.ภาค 1 วิทยากรจาก ศูนย์ประสานงานวิทยุสื่อสารภัยพิบัติ(ศูนย์สายลม)และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th