หน้าแรก >กิจกรรม > การตรวจติดตามระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ อำเภอเก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :19/09/2566
การตรวจติดตามระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ อำเภอเก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
     วันที่ 13 กันยายน 2566 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยนางสาวสุดาทิพย์ เมี่ยงพันธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ ลงพืันที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของ กสทช. โดยเป็นการตรวจติดตามระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่ อำเภอเก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th