หน้าแรก > แบบฟอร์มใบขออนุญาต > กิจการวิทยุสมัครเล่น
บันทึกโดย :นาย เทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์ (ภภ.12)
วันที่บันทึก :08/08/2564
กิจการวิทยุสมัครเล่น
  • คำขอใบอนุญาตพนักงานวิทยุคมนาคม มี/ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม (คท.2)   

  • คำขอใบแทน/แก้ไขประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุคมนาคม (คท.3)    

  • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ประจำที่ (คท.21)   

  • หนังสือยินยอมให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ในรถยนต์ (คท.22)    

  • หนังสือรับรองสิทธิการครอบครอง  (คท.23)   

  • หนังสือรับรองสิทธิในสถานที่ตั้ง (คท.24)   

  • หนังสือมอบอำนาจ (คท.26)   

  • คำขอยกเลิกใบอนุญาต (คท.33)   
 
  • เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาตใช้  (กรณีที่มีมากกว่า 1 เครื่อง)    
  • เอกสารแนบท้ายคำขอใบอนุญาตตั้ง  (กรณีที่ตั้งมากกว่า 1 สถานี)   
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th