หน้าแรก >กฎหมายที่เกี่ยวข้อง > ประกาศ กสทช. และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
บันทึกโดย :Global Administrator
วันที่บันทึก :11/11/2557
ประกาศ กสทช. และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
 
 พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
 พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ (ฉบับที่๒) (ฉบับที่๓)
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ (ฉบับที่๒)
 พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
 
 ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้รับ
   ยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘

 ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการวิทยุสมัครเล่น
 
  
 
  
  
  
  
  
  
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12
207 หมู่ที่ 1 ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150  
โทรศัพท์ : 0 3938 9437-8    Email : mtr_12@nbtc.go.th