หน้าแรก >โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร
    nbtc12_01.jpg      
   
นายอนิรุท  เสวกานันท์
(ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12)
 
     
nbtc12_02.jpg   nbtc12_03-(1).jpg   nbtc12_04.jpg    nbtc12_05.jpg  

นายบัญชา  รัตนสร้อย
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับสูง (นตป. ก1)
(หัวหน้างานตรวจสอบ)

 

 

นางสาวศศิธร  ลำจวน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง (นจท. ก1)
(หัวหน้างานใบอนุญาต)

 

  นายจิรดิฐ ดวงรัตน์
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง (นนผ. ก2)
(รักษาการหัวหน้างานคุ้มครองผู้บริโภค)
 
 

นางสุกัญญา  เกิดไพบูลย์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับสูง (นจท. ก1)
(หัวหน้างานอำนวยการ)

 

 
nbtc12_06.jpg   nbtc12_07.jpg   nbtc12_08.jpg   nbtc12_09.jpg  
นายธนวัสน์  ฉายะจินดา
วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง (วก. ก1)

 
  นายสหทรัพย์  นิมนากรณ์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง (นตป. ก2)
 
  นายธีรพัฒน์ สรวยศรีเมือง
นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง (นนผ. ก2)
 
  นางพนิดา  วิสุทธิรัตน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการระดับกลาง (นจท. ก2)
 
 
nbtc12_10.jpg   nbtc12_11.jpg   nbtc12_12.jpg   nbtc12_13.jpg  
นายศรัณยพงศ์  นุชนวล
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับกลาง (นตป. ก2)
 
  นายเชาวลิต  วิเสโส
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานทั่วไปปฏิบัติการระดับต้น (จสท. ก3)
 
  ว่าที่ร้อยเอกภูวกรดิษฐ์ ม่วงรุ่ง
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

 
  นายชัชวาลย์ แสงสด
พนักงานขับรถยนต์

 
 
nbtc12_14.jpg   nbtc12_15.jpg   nbtc12_18.jpg   nbtc12_16.jpg  
นายณัฐสิทธิ์ ปิยะประสิทธิ์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น (นตป. ก3)
 
  นางสาวสุรีย์พร เมี่ยงพันธ์
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค
ปฏิบัติหน้าที่งานใบอนุญาต
 
  นายเทอดศักดิ์ สุทธิรักษ์เสนีย์
เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค

 
  นายประภัทพล บุตดีวงษ์
พนักงานขับรถยนต์

 
 
nbtc12_17.jpg        
นายพงศธร อรุณมิตร์
นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติการระดับต้น (นตป. ก3)
 
     

 
     
จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงาน กสทช. เขต 12 จันทบุรี
207 ม. 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150    email : mtr_jb@nbtc.go.th    โทร : 0 3938 9438      โทรสาร : 0 3938 9437